header-afbeelding
Visie

De gezondheidszorg staat op zijn kop. Landelijk beleid stimuleert dat de gezondheid van en zorg voor inwoners centraal staat. Zorg die doelmatig, kwalitatief goed en toegankelijk is. Nu en in de toekomst.

De transities in de gezondheidszorg zorgen voor verschuivingen: van centraal naar decentraal, van medisch-specialistische zorg naar meer generalistische zorg, van intramuraal naar extramuraal en van formele naar informele zorg. Binnen deze transities trekt de overheid zich steeds meer terug en is de regierol meer bij gemeenten en (private) partijen zoals de zorgverzekeraars komen te liggen.

Samen met inwoners en zorgaanbieders gaan zij op zoek naar een nieuwe invulling van gezondheidszorg. Zorg waarbij de gezondheid van mensen centraal staat, die doelmatig is, kwalitatief goed en toegankelijk is. Zorg waarbij mensen ook in toenemende mate de regie over hun eigen gezondheid gaan nemen.

Deze transities vragen om nieuwe samenwerkingsverbanden, coalities en concepten: multidisciplinair en over zorgdomeinen heen, fysiek zo veel mogelijk in de wijk en virtueel via netwerken en nieuwe technologieën. In die dynamiek vaart ZorgImpuls zijn koers. Onze kracht en maatschappelijke opdracht is het realiseren van regionale en wijkgerichte samenwerking in en met de eerste lijn. 

Onze uitgangspunten:

Populatiegericht

Bij het opzetten van samenwerking tussen partijen nemen we de toegevoegde waarde voor patiënt of populatie als vertrekpunt. Daarin streven we drie doelen tegelijk na: betere gezondheid, hogere ervaren kwaliteit van zorg en lagere kosten. Een stevig fundament in het realiseren van populatiegerichte zorg.

Geïntegreerde brede eerste lijn

Samenwerking tussen de verschillende domeinen in de zorg - de eerste lijn, tweede lijn en het sociaal domein - is essentieel om de grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Om een goede samenwerkingspartner te zijn is een sterke en geïntegreerde eerste lijn voorwaardelijk.

Gezondheid centraal

Om de gezondheid van en zorg voor inwoners centraal te stellen, zijn gezondheidsvaardigheden en zelfmanagement belangrijke pijlers. Benadering vanuit bijvoorbeeld het concept ‘positieve gezondheid’ van Machteld Huber kan daar een positieve bijdrage aan leveren: gezondheid als vermogen om aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.