header-afbeelding

Samenwerking eerste lijn en tweede lijn

Goede en betaalbare zorg dicht bij huis. Dat betekent: in de eerste lijn of waar het kan en in de tweede lijn waar het moet. Patiënten blijven korter onder behandeling bij een medisch specialist, waardoor de zorgvragen zowel voor de eerste als de tweede lijn veranderen. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen waarin aandacht is voor onderling vertrouwen, kwaliteit, gegevensuitwisseling en deskundigheid. Maar ook belangrijk is het kijken naar nieuwe samenwerkingsmodellen, verantwoordelijkheden en financiering.

Wat we doen

ZorgImpuls zet zich in voor het vernieuwen en verbeteren van de samenwerking tussen de eerste lijn en de tweede lijn. Vanuit een adviserende en begeleidende rol richten we ons bijvoorbeeld op kennisdeling, versteviging van (digitale) communicatielijnen, samenwerkingsafspraken in de keten, bespreekbaar maken van belemmeringen in samenwerking en zo nodig totstandkoming van samenwerkingscoalities of netwerkvorming.

Voorbeelden

Om een idee te geven wat we concreet voor u kunnen doen, hebben we een selectie gemaakt uit onze activiteiten.

Regionale pilot Meekijkconsult

Voortkomend uit de Regiotafel Zuidwest is een experiment gestart waarin huisartsen medisch specialisten kunnen vragen om een advies. De huisarts, de medisch specialist en ook de patiënt zijn het over eens, een meekijkconsult draagt bij aan betere zorg. Maar hoe organiseer je dat in een drukke huisartsenpraktijk? ZorgImpuls adviseert en begeleidt bij de pilot.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider, projectleider

Downloads en links

Convenant Medicatieoverdracht

Vertegenwoordigers uit de eerstelijnszorg, de ziekenhuizen en belangenbehartigers voor zorgvragers in Rotterdam-Rijnmond hebben het convenant medicatieoverdracht getekend. Hierin zijn afspraken opgenomen over het uitwisselen van medicatiegegevens en de eigen regie van de patiënt. Deze transmurale samenwerking heeft tot doel fouten in de medicatieoverdracht te voorkomen en de medicatieveiligheid te verbeteren in de regio Rijnmond. ZorgImpuls adviseert en begeleidt de stuurgroep.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider, projectleider

Downloads en links

Zorgprogramma Osteoporose

Voortkomend uit de Regiotafel Zuidwest is een pilot gestart voor het verbeteren van de osteoporosezorg in de huisartsenpraktijk en verbetering van de samenwerking in de keten.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider, programmamanager

Downloads en links

Zorgprogramma Lage Rugklachten

In samenwerking met het  Maasstad Ziekenhuis is in 2015 een experiment gestart met de inzet van een kaderarts bewegingsapparaat. Door de kaderarts worden patiënten met lage rugklachten beoordeeld en wordt een behandelplan bepaald. Dit heeft er toe geleid dat er minder patiënten worden doorverwezen naar een medisch specialist in het ziekenhuis. ZorgImpuls ondersteunt een samenwerkingsproject met huisartsen, kaderarts en paramedici die gezamenlijk een programma uitwerken voor behandeling van patiënten met lage rugklachten in de eerste lijn.

Onze rol
procesbegeleider, adviseur

Downloads en links

Samenwerking Huisartsenposten - Spoedeisende Hulp

ZorgImpuls begeleidt een samenwerkingstraject tussen de huisartsenpost en de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in de regio om optimale acute zorg te realiseren.

Onze rol
procesbegeleider, onafhankelijk voorzitter en adviseur

Zorgprogramma Oncologische Zorg

Een toename in het aantal patiënten met een oncologische aandoening in de regio vraagt om een integrale samenwerking door de lijnen heen. De afgelopen jaren heeft ZorgImpuls ondersteuning geboden bij de realisatie van diverse eerstelijns oncologische netwerken. Daarnaast heeft ZorgImpuls een regionale verkenning uitgevoerd naar de behoeften en mogelijkheden van een integrale oncologische samenwerking.

Onze rol
kwartiermaker, procesbegeleider, adviseur

Kosten

Veel van onze diensten die bijdragen aan wijkgerichte zorg in de regio kunnen we kosteloos aanbieden, omdat deze gefinancierd worden uit publieke middelen (zogenaamde ROS-gelden). Aan de inzet van ZorgImpuls die buiten de doelstelling en reikwijdte van de ondersteuningsgelden valt, zijn wel kosten verbonden. Aan de hand van uw vraag maken we eventuele kosten inzichtelijk via een offerte.

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie

Blijf op de hoogte!


of bekijk de meest recente nieuwsbrief
ZorgImpuls

krachtige partner voor regionale en wijkgerichte zorg

Schiedamsedijk 41a 3011 ED  ROTTERDAM KvK nummer: 24354313

010 - 24 10 222