header-afbeelding

Samenwerking eerste lijn en sociaal domein

Laagdrempelige zorg en ondersteuning in de wijk. Met oog voor de samenhang tussen medische en maatschappelijke problematiek. Die bovendien uitgaat van de eigen kracht van mensen en hun omgeving: langer thuis wonen en meer gebruik maken van eigen mogelijkheden en het eigen netwerk. Daar is afstemming voor nodig tussen de eerste lijn en het sociaal domein. Bijvoorbeeld rond ouderenzorg, jeugdzorg, leefstijl en preventie.

Wat we doen

ZorgImpuls zet in op het verbeteren en versterken van de samenwerking tussen de eerste lijn en sociaal domein. Vanuit een adviserende en begeleidende rol richten we ons bijvoorbeeld op kennisdeling, versteviging van (digitale) communicatielijnen, samenwerkingsafspraken in de keten, belemmeringen in samenwerking en realisatie van samenwerkingscoalities of netwerkvorming.

Voorbeelden

Om een idee te geven wat we concreet voor u kunnen doen, hebben we een selectie gemaakt uit onze activiteiten.

Wijkinfrastructuren

ZorgImpuls streeft naar de ontwikkeling van aanspreekbare organisaties en infrastructuren die aansluiten bij de gezondheidsvragen in de wijk of regio. Met belanghebbende zorg- en welzijnspartijen gaan wij op zoek naar gezamenlijke ambities en samenwerkingsmogelijkheden. We bieden ondersteuning bij het realiseren van samenwerkingsverbanden die aansluiten bij de context en aanwezige samenwerking in de wijk. Onze aanpak is gestructureerd, waarbij we een analyse maken van de wijk, de populatie en de samenwerkingsvormen. In het proces houden we de toegevoegde waarde van de samenwerking voor de wijk en de bewoners op het netvlies.

Onze rol
procesbegeleider, programmamanager, adviseur

Samenwerking huisartsen, wijkverpleegkundigen en wijkteams

ZorgImpuls begeleidt samenwerkingsprocessen en organiseert wijkbijeenkomsten voor huisartsen, wijkverpleegkundigen en wijkteams.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider

Samenwerking huisartsen en welzijnsaanbieders

ZorgImpuls biedt procesbegeleiding bij samenwerking tussen huisartsen en welzijnsaanbieders (coöperatieve samenwerkingsverbanden).

Onze rol
adviseur, procesbegeleider

Downloads en links

Organisatie & infrastructuur eerstelijnszorgorganisaties

ZorgImpuls adviseert en begeleidt bij de omslag naar nieuwe financieringsvormen en de ontwikkeling van nieuwe Organisatie & Infrastructuur (O&I) eerstelijnszorgorganisaties.

Samenwerkingsinitiatieven

ZorgImpuls adviseert en begeleidt lokale samenwerkingsinitiatieven zoals Kindernetwerk Kralingen-Crooswijk, Gezond gewicht Delfshaven / Gezonde wijkaanpak. Ook bieden wij ondersteuning bij samenwerkingstrajecten op het gebied van positieve gezondheid.

Samenwerkingsconvenant gemeente Rotterdam – Zilveren Kruis en VGZ

Gemeente Rotterdam zet zich samen met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ in om de gezondheid van Rotterdammers te verbeteren en oplopende zorgkosten terug te dringen. ZorgImpuls ondersteunt en adviseert bij de hiertoe gesloten convenanten, waarbij invulling wordt gegeven aan de veranderingen in het zorgstelsel. Onder meer gezondheidsproblemen die samenhangen met overgewicht, sociaal isolement en schulden worden aangepakt door de samenwerking tussen professionals in zorg en welzijn op wijkniveau te versterken.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider

Downloads en links

Kosten

Veel van onze diensten die bijdragen aan wijkgerichte zorg in de regio kunnen we kosteloos aanbieden, omdat deze gefinancierd worden uit publieke middelen (zogenaamde ROS-gelden). Aan de inzet van ZorgImpuls die buiten de doelstelling en reikwijdte van de ondersteuningsgelden valt, zijn wel kosten verbonden. Aan de hand van uw vraag maken we eventuele kosten inzichtelijk via een offerte.

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie

Blijf op de hoogte!


of bekijk de meest recente nieuwsbrief
ZorgImpuls

krachtige partner voor regionale en wijkgerichte zorg

Schiedamsedijk 41a 3011 ED  ROTTERDAM KvK nummer: 24354313

010 - 24 10 222