header-afbeelding

Regionale samenwerking

Vraagstukken binnen thema’s als ouderenzorg en substitutie vragen om regionale afstemming en krachtenbundeling. Zowel binnen als tussen zorgdomeinen. Platforms en netwerken dragen bij aan een gezamenlijke aanpak.

Wat we doen

ZorgImpuls zet zich actief in op het versterken van de samenwerking in en met de eerste lijn in de regio. Hiertoe zijn verschillende netwerken en platforms opgericht en actief. Verschillende netwerken zijn ook mede door ZorgImpuls geïnitieerd of is ondersteuning geboden bij de oprichting. Behalve de inzet van kennis ten behoeve van projecten, netwerken en platforms, deelt ZorgImpuls kennis via onder andere symposia, de jaarlijkse Zomercarrousel, (gast)colleges aan verschillende opleidingsinstituten zoals de Hogeschool en het huisartseninstituut.

Voorbeelden

Om een idee te geven wat we concreet voor u kunnen doen, hebben we een selectie gemaakt uit onze activiteiten.

Verloskundige Samenwerkingsverbanden en District Verloskundig Platform Rijnmond

ZorgImpuls zet breed in op de ontwikkelingen in de geboortezorg. Dat doen we zowel landelijk, regionaal als lokaal in de verschillende samenwerkingsverbanden. De focus ligt op het zo efficiënt en doelmatig mogelijk inrichten van de regionale geboortezorg, waarbij goede zorg voor moeder en kind centraal staan. We zetten in op het stedelijk verbinden van geboortezorgpartijen en het delen van expertise en ervaring. Daarnaast ondersteunen we eerstelijns verloskundige samenwerkingsverbanden bij het versterken van hun positie en begeleiden we integrale samenwerkingsverbanden in de regio zoals het District Verloskundig Platform Rijnmond.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider, projectleider, programmamanager

Downloads en links

Eerstelijnsoverleg

LHV Huisartsenkring District Rotterdam, OSER, IZER, Cohaesie, HAP Rijnmond en ZorgImpuls houden vier keer per jaar een regionaal eerstelijnsoverleg, gericht op gemeenschappelijke thema’s en het bevorderen van samenhang in de georganiseerde eerste lijn.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider

Downloads en links

Regiotafel Zuidwest Nederland

Begin 2015 heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis het initiatief genomen voor de zogenaamde Regiotafel. Deze is gericht op het maken van regionale afspraken over zorgvernieuwing en substitutie. Aan Regiotafel Zuidwest nemen vertegenwoordigers uit de huisartsenzorg uit Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Rotterdam, Hoogvliet/Pernis en Zuidplas deel, vanuit met name de LHV Kring, Gezondheidscentra en zorggroepen. ZorgImpuls draagt zorg voor de organisatie, het voorzitterschap, de communicatie en biedt begeleiding bij de concretisering en realisatie van plannen en projecten die voortkomen uit de Regiotafel.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider

Downloads en links

Netwerk kleine zelfstandige GEZ-samenwerkingsverbanden en zorggroepen

ZorgImpuls adviseert en begeleidt netwerken van kleine zelfstandige GEZ-samenwerkingsverbanden en zorggroepen op het gebied van financiering, organisatie, bedrijfsvoering en zorgprogrammering. In 2017 staat de nieuwe financiering Organisatie & Infrastructuur centraal.

Wijkverpleegkundig Netwerk Regio Rotterdam

Een initiatief van wijkverpleegkundigen uit de regio en ZorgImpuls voor meer kennisuitwisseling, krachtenbundeling en samenwerking in de beroepsgroep. Ook vergemakkelijkt het netwerk de samenwerking met andere partijen.

Onze rol
aanjager, adviseur, procesbegeleider

Downloads en links

Platform Taal, Gezondheid en Zorg

Initiatief van de gemeente Rotterdam waaraan belangrijke partners uit de gezondheidszorg deelnemen. Binnen het platform wordt kennis uitgewisseld en nieuwe initiatieven ontplooid en aangejaagd. Platform Taal, Gezondheid en Zorg bevordert therapietrouw, verspreidt kennis over de zorg en vergroot (taal)vaardigheden die de algemene gezondheid bevorderen. ZorgImpuls adviseert en ondersteunt Platform Taal en Gezondheid bij de ontwikkeling en implementatie van beleid en het verbinding leggen met de eerste lijn.

Onze rol
adviseur, partner

Downloads en links

Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken

Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & Omstreken (NPZR&o) is een samenwerkingsverband van organisaties die werken aan optimalisering van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de palliatieve zorgverlening aan de individuele patiënt en zijn naasten. In 2015 hebben de Huisartsenposten Rijnmond, LHV Huisartsenkring District Rotterdam en het NPZR&o een intentieverklaring ondertekend om te komen tot samenwerkingsafspraken op het gebied van palliatieve en terminale zorg. Gezien de complexiteit van de werkafspraken heeft ZorgImpuls de rol van projectleider gekregen.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider, projectleider

Downloads en links

Platform Ouderenzorg

Een samenwerkingsverband van LHV Huisartsenkring District Rotterdam, IZER, OSER, Huisartsenposten Rijnmond en Conforte rondom de zorg voor kwetsbare ouderen. ZorgImpuls adviseert en begeleidt het platform Ouderenzorg.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider

Arbeidsmarktvraagstukken

De Rotterdamse Zorg werkt aan arbeidsmarktvraagstukken in de regio. ZorgImpuls adviseert De Rotterdamse Zorg bij het leggen van verbinding met de regionale eerste lijn.

POH-GGZ netwerk

ZorgImpuls ondersteunt de kerngroep van praktijkondersteuners GGZ om te komen tot een regionaal netwerk of platform.

Zorggroep Logopedisten Rotterdam (ZOLORO)

Samenwerkingsverband van diëtisten uit de regio Rotterdam. De leden ondersteunen elkaar bij de uitvoering en profilering van het vak logopedie. Met Zoloro vergroten zij hun slagkracht om samen te werken met en aanspreekpunt te zijn voor organisaties binnen en buiten de zorg. ZorgImpuls heeft ondersteuning geboden bij de oprichting van ZOLORO en adviseert over regionale samenwerking.

Downloads en links

Samen één in Feijenoord

Netwerk in Rotterdam Feijenoord waarbij meer dan 30 partijen aangesloten zijn uit de sectoren zorg, welzijn, wonen en participatie. Samen één in Feijenoord richt zich op het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners. ZorgImpuls heeft ondersteuning geboden bij de oprichting van het netwerk en adviseert over regionale samenwerking.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider

Downloads en links

Rijnmondse Eerstelijns Diëtisten (RED)

Samenwerkingsverband van diëtisten uit de regio Rijnmond die de positie van de eerstelijnsdiëtist in de regio willen versterken en hierdoor de kwaliteit en toegankelijkheid van de voedingsvoorlichting en dieetadvisering voor bewoners willen optimaliseren. ZorgImpuls heeft ondersteuning geboden bij de oprichting en adviseert over regionale samenwerking.

Downloads en links

Kosten

Veel van onze diensten die bijdragen aan wijkgerichte zorg in de regio kunnen we kosteloos aanbieden, omdat deze gefinancierd worden uit publieke middelen (zogenaamde ROS-gelden). Aan de inzet van ZorgImpuls die buiten de doelstelling en reikwijdte van de ondersteuningsgelden valt, zijn wel kosten verbonden. Aan de hand van uw vraag maken we eventuele kosten inzichtelijk via een offerte.

Meer weten? Neem contact op met Robert Waterreus

Blijf op de hoogte!


of bekijk de meest recente nieuwsbrief
ZorgImpuls

krachtige partner voor regionale en wijkgerichte zorg

Schiedamsedijk 41a 3011 ED  ROTTERDAM KvK nummer: 24354313

010 - 24 10 222