header-afbeelding
Populatiegerichte zorg

Zorg die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de burger. Daar is een goede analyse en gestructureerde aanpak voor nodig, waarbij aandacht is voor het gezamenlijke belang van de deelnemers. Een populatiegerichte aanpak leidt tot nieuwe samenwerkingsvormen en coalities over zorgdomeinen heen.

Wat we doen

ZorgImpuls zet zich in voor populatiegerichte zorg in de regio. Daarbij stellen wij een waarde gedreven samenwerking voorop: Wat levert het op? Is de samenwerking duurzaam? Onze aanpak is gestructureerd en programmatisch. We brengen de populatie in kaart, verbinden partijen, adviseren en begeleiden bij de visievorming, uitvoering en sluiten aan bij de mogelijkheden en inzet van de betrokken partijen.

Voorbeelden

Om een idee te geven wat we concreet voor u kunnen doen, hebben we een selectie gemaakt uit onze activiteiten.

Samen één in Feijenoord

Netwerk in Rotterdam Feijenoord waarbij meer dan 30 partijen aangesloten zijn uit de sectoren zorg, welzijn, wonen en participatie. Samen één in Feijenoord richt zich op het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners. ZorgImpuls heeft ondersteuning geboden bij de oprichting van het netwerk en adviseert over regionale samenwerking.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider

Downloads en links

Wijkaanpak gezond gewicht

Regio Rotterdam kent gebieden waar veel mensen gezondheidsrisico’s lopen door overgewicht of een ongezonde leefstijl. Professionals uit zorg, sociaal domein en de gemeente nemen daarom het initiatief tot het vormen van wijknetwerken. Het doel is dat burgers, vrijwilligers en professionals met elkaar samenwerken en samen een netwerk vormen om zowel kinderen als volwassenen optimaal te ondersteunen bij hun gezondheidsdoelstelling. ZorgImpuls brengt partijen hiertoe met elkaar in verbinding en begeleidt samenwerkingsprocessen.

Onze rol
aanjager, adviseur, procesbegeleider

Downloads en links

Gezondheidsvaardigheden Gezond 010

ZorgImpuls participeert in het Regionetwerk Gezond 010 en zet zich in op het thema gezondheidsbevordering. Wij initiëren, stimuleren en organiseren de samenwerking tussen de eerste lijn en andere domeinen voor een betere ondersteuning van de inwoners. Dit doen wij met input van de inwoners. Stedelijk organiseren we overlegtafels met de eerstelijnszorgorganisaties waar onder andere onderwerpen geagendeerd worden met betrekking tot gezondheidsbevordering en zelfmanagement.

Onze rol
aanjager, adviseur, procesbegeleider, programmamanager

Downloads en links

Kosten

Veel van onze diensten die bijdragen aan wijkgerichte zorg in de regio kunnen we kosteloos aanbieden, omdat deze gefinancierd worden uit publieke middelen (zogenaamde ROS-gelden). Aan de inzet van ZorgImpuls die buiten de doelstelling en reikwijdte van de ondersteuningsgelden valt, zijn wel kosten verbonden. Aan de hand van uw vraag maken we eventuele kosten inzichtelijk via een offerte.

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie