header-afbeelding

Ouderenzorg

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen met de zorg en ondersteuning die daarvoor nodig is. De langdurige zorg en zorg thuis wordt complexer en vraagt om betere afstemming over zorgdomeinen heen. Daarvoor is een goed inzicht in de wijk nodig. Want, waar woont de oudere burger? Welke ouderen zijn kwetsbaar? Wat hebben zij nodig? Hoe voorkom je dat zij onnodig in het ziekenhuis terechtkomen? En welke partijen moeten daarvoor met elkaar samenwerken?

Wat we doen

ZorgImpuls zet zich in voor een betere samenwerking in de keten met netwerken voor ouderen, gemeenten, ziekenhuizen, aanbieders van verpleging en verzorging en andere samenwerkingspartners. Vanuit een adviserende en begeleidende rol richten we ons bijvoorbeeld op logistiek, verantwoordelijkheden, consulteren, inzet van e-health en thuiszorgtechnologie.

Voorbeelden

Om een idee te geven wat we concreet voor u kunnen doen, hebben we een selectie gemaakt uit onze activiteiten.

Acute ouderenzorg in de keten

ZorgImpuls adviseert partijen bij de instroom en doorstroom in de acute keten voor ouderenzorg. Met betrokken partijen zoals ziekenhuizen, VVT-organisaties en de eerste lijn vindt een verkenning plaats om te kijken hoe de keten beter gestroomlijnd kan worden. Focus ligt op voorkomen van onnodige opnames en betere afstemming tussen en met verschillende aanbieders van zorg voor ouderen.

Consultatie specialist ouderengeneeskunde door andere zorgverleners

ZorgImpuls adviseert en begeleidt zorgverleners die willen samenwerken met een specialist ouderengeneeskunde.

Eerstelijnsverblijf

Er is steeds meer behoefte aan plaatsen waar mensen tijdelijk kunnen herstellen na een ziekenhuisopname. Ook komt het geregeld voor dat het thuis tijdelijk niet meer gaat. Het gaat in de kern om kwetsbare mensen die tijdelijk zorg met verblijf nodig hebben. Van oudsher hebben zorgorganisaties veel ervaring met kortdurende opnames, logeeropnames of spoedopnames en andere vormen van verblijf. ZorgImpuls stimuleert en ondersteunt de regionale samenwerking rondom het Eerstelijnsverblijf en andere vormen van verblijf.

Onze rol
aanjager, adviseur, procesbegeleider

Downloads en links

Hospital@home

Een zorgprogramma dat innovatieve en effectieve ouderenzorg thuis biedt aan de meest kwetsbare ouderen. ZorgImpuls stimuleert en ondersteunt Hospital@home en andere initiatieven die raakvlakken hebben met het thuis verlenen van ziekenhuiszorg in de regio.

Onze rol
aanjager, adviseur, procesbegeleider

Downloads en links

Kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk

ZorgImpuls begeleidt huisartsen bij het vormgeven van de zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk. Centraal staan vragen als: Welke visie heb je als huisarts op dit thema? Hoe breng je de kwetsbare ouderen in beeld? En met wie kan je het beste samenwerkingsafspraken maken?

Langer thuis (met dementie)

Mensen met dementie en hun naasten helpen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en zoveel mogelijk het leven te leiden dat ze gewend waren. Dat is het doel van het project ‘Langer thuis met dementie’. In samenwerking met het Zilveren Kruis ontwikkelt gemeente Rotterdam een nieuwe aanpak, waarbij afhankelijk van de situatie maatwerk wordt geboden. De gemeente werkt hiervoor samen met de zorgorganisaties Humanitas, Leliezorggroep, Aafje en Laurens, de wijkteams in Ommoord en Lombardijen, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam, Alzheimer Nederland (afdeling Rotterdam), huisartsen, welzijnsorganisaties en woningcorporaties.
ZorgImpuls heeft de projectgroep geadviseerd en meegedacht over het projectvoorstel. Ook hebben we verbindingen gelegd met een aantal huisartsen en praktijkondersteuners en andere initiatieven op dit thema.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider

Downloads en links

Samenwerking huisartsen met aanbieders van verpleging & verzorging

ZorgImpuls begeleidt het Platform Ouderenzorg bij het vormgeven van onderwerpen waarbij verbinding nodig is tussen huisartsen en aanbieders van verpleging & verzorging. Bijvoorbeeld een aanpak voor consultatie van specialisten ouderengeneeskunde en een pilot met huisartsenbedden.

Transmurale zorg

De grens tussen ziekenhuis en thuiszorg vervaagt. Thuiszorgorganisaties zoeken steeds meer toenadering tot het ziekenhuis om de zorg voor hun patiënten zo optimaal mogelijk uit te voeren. ZorgImpuls verbindt en adviseert ziekenhuizen, VVT- en eerstelijnszorgorganisaties over samenwerking en verbetering van instroom en doorstroom van (kwetsbare) ouderen. Denk bijvoorbeeld aan de Transmurale Zorgbrug en ziekenhuiszorg thuis.

Onze rol
adviseur, procesbegeleider

Downloads en links

ROS-Wijkscan Ouderenzorg

Samenwerken aan goede zorg voor ouderen op maat in de regio. Dat is het doel waarvoor de ROS-Wijkscan Ouderenzorg kan worden ingezet. Een geavanceerd analyse-instrument om een start te maken met toekomstbestendige ouderenzorg in de buurt. Met tabellen, grafieken en geografische kaarten geven wij inzicht in de (toekomstige) behoefte van de populatie. ZorgImpuls werkt volgens het principe data-dialoog-doen. De ROS-Wijkscan Ouderenzorg leveren we op in de vorm van een uitgebreide rapportage (data). We gaan met u in dialoog tijdens een presentatie of workshop (dialoog). Hierna kunt u met de gegevens aan de slag (doen).

Kosten

Veel van onze diensten die bijdragen aan wijkgerichte zorg in de regio kunnen we kosteloos aanbieden, omdat deze gefinancierd worden uit publieke middelen (zogenaamde ROS-gelden). Aan de inzet van ZorgImpuls die buiten de doelstelling en reikwijdte van de ondersteuningsgelden valt, zijn wel kosten verbonden. Aan de hand van uw vraag maken we eventuele kosten inzichtelijk via een offerte.

Meer weten? Neem contact op met Astrid de Boer

Blijf op de hoogte!


of bekijk de meest recente nieuwsbrief
ZorgImpuls

krachtige partner voor regionale en wijkgerichte zorg

Schiedamsedijk 41a 3011 ED  ROTTERDAM KvK nummer: 24354313

010 - 24 10 222