header-afbeelding
Nieuws

Werkafspraken palliatieve zorg in avond, nacht en weekend regio Rotterdam

29 maart 2018

Palliatieve zorg in avonden, nachten en weekenden (ANW) raakt vele disciplines. Om deze goed te organiseren heeft de regio Rotterdam de afgelopen twee jaar gewerkt aan een infrastructuur waarbinnen zorgprofessionals intensief met elkaar kunnen samenwerken. Met als resultaat heldere werkafspraken.

Organisatie palliatieve zorg in regio Rotterdam

In de regio Rotterdam werken organisaties die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg intensief samen binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o). Dit zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen, organisaties voor verpleging en verzorging, vrijwilligersorganisaties en belangenbehartigers van zorgvragers. Het belangrijkste doel is de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Dit gebeurt onder andere door het opzetten van Palliatieve Thuiszorg groepen (PaTz), waarvan er in Rotterdam al 22 (meer dan 160 huisartsen) actief zijn. Daarnaast wordt de samenwerking verbeterd via verschillende projecten waaronder het project Palliatieve zorg in de avond, nacht en weekenden.

Werkafspraken ANW

In verschillenden samenwerkingsverbanden hebben huisartsen, apothekers, thuiszorg en  verpleegtechnische teams (de zgn. specialistische teams), consultatief palliatief team, hospices, ziekenhuizen en psychosociale zorg werkafspraken gemaakt. Zo kunnen huisartsen een palliatieve overdracht maken via het Mijn Patiënten Portaal en is er voor apothekers een formularium voor palliatieve medicatie en hulpmiddelen in ontwikkeling. Op ziekenhuisniveau wordt in een verbeterproject Transmurale Samenwerking Palliatieve Zorg gewerkt aan het verbeteren van de overdracht tussen onder andere huisartsen, ziekenhuis, thuiszorg en apotheek. Ook is in vrijwel alle ziekenhuizen in de regio een Consultatief Palliatief Team (CPT) in ontwikkeling en wordt er nagedacht over een transmuraal palliatief team.

Regionaal is een consultatief palliatief team Rotterdam actief. Dit team is 7 dagen per week 24 uur bereikbaar voor iedere professional die vragen heeft over zorgverlening in de palliatieve fase. Verschillende thuiszorgorganisaties hebben naast de reguliere wijkverpleging, verpleegtechnische teams (zgn specialistiache teams) die ingezet kunnen worden bij complexe verpleegtechnische handelingen (zoals infuustherapie). Wanneer palliatief terminale thuiszorg nodig is om patiënten en hun naasten te ondersteunen in de laatste levensfase, kan ook nachtzorg en acute zorg aangevraagd worden.

De meeste hospices kunnen gasten opnemen in ANW-uren. De beschikbaarheid van vrije plaatsen wordt bijgehouden in de Palliarts App en op de website van het NPZR&o. Ten aanzien van psychosociale zorg is onlangs besloten aan elke PaTz-groep een Geestelijk Verzorger aan te laten sluiten. Zie voor een verdere toelichting de werkafspraken palliatieve zorg in ANW.

Vervolg

De komende tijd wordt verder aandacht besteed aan goede overdracht en anticiperend handelen door een speciale scholing voor huisartsen. Daarnaast staan onderwerpen als digitalisering van overdracht tussen huisartsen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen en vergoedingen van hulpmiddelen in spoedsituaties op de agenda. Voor een Actueel Medicatie Overzicht wordt gekeken naar een app die kan worden gekoppeld aan de digitale dossiers van de thuiszorgorganisaties of het apotheek informatiesysteem.

Ondersteuning ZorgImpuls

De afgelopen periode heeft ZorgImpuls in de rol van projectleider het NPZR&o met veel plezier ondersteund bij de totstandkoming van de regionale samenwerking. Het NPRZ&o werkt de komende tijd aan een meerjarenbeleidsplan, waarin de knelpunten en aanbevelingen voor verdere implementatie van de afspraken worden meegenomen.