header-afbeelding
Nieuws

Veilige medicatieoverdracht in regio Rijnmond

2 maart 2015

Vertegenwoordigers uit de eerstelijnszorg, ziekenhuizen en belangenbehartigers van zorgvragers in de regio Rijnmond hebben onder begeleiding van ZorgImpuls gewerkt aan de uitwerking van de landelijke richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. De richtlijn, die sinds 2011 voor alle zorgaanbieders geldt, heeft tot doel de overdracht van medicatiegegevens te verbeteren en de patiëntveiligheid te vergroten. In december 2014 is het convenant medicatieoverdracht regio Rijnmond getekend.

Actueel medicatieoverzicht

Jan-Peter Eusman, huisarts in Rotterdam, is één van de initiatiefnemers uit de stuurgroep medicatieoverdracht. Jan-Peter vertelt: “Een betere patiëntveiligheid bereik je door tijdig een actueel medicatieoverzicht beschikbaar te maken. Dat krijg je alleen voor elkaar als zorgverleners in de regio samenwerkingsafspraken met elkaar maken. Wie doet wat, hoe en wanneer? We vroegen ZorgImpuls om mee te denken over de strategie en om het proces te begeleiden."

Eerst de inhoud

De stuurgroep schakelde Matine van Schie, senior adviseur bij ZorgImpuls, in als trekker en voorzitter. Matine: “We hebben diverse partijen bij elkaar gebracht, zoals de huisartsenkring, huisartsenposten, samenwerkende gezondheidscentra, vereniging van apothekers, trombosedienst, belangenbehartigers voor zorgvragers en de ziekenhuizen. Het was essentieel dat zij het met elkaar eens werden over de inhoud, voordat de ICT aan bod zou komen. Dat was een uitdaging. Een belangrijke taak voor mij was om, ondanks de verschillende belangen, het brede regionale doel in het vizier te houden.”

Kernafspraken

Om de onderlinge samenwerking verder vorm te geven, heeft de stuurgroep kernafspraken geformuleerd. Matine: “In het convenant is een goede definitie van het Actueel Medicatieoverzicht (AMO) opgenomen. We hebben vastgelegd dat de apotheker de centrale dossierhouder is. Alle betrokken zorgverleners dragen gegevens aan elkaar over, mits de patiënt daar toestemming voor geeft. Ook de patiënt heeft een duidelijke plaats gekregen. De patiënt is er verantwoordelijk voor alle informatie over zijn gezondheidstoestand te geven die relevant is voor de zorgverlening. Hij geeft en vraagt actief informatie over daadwerkelijk gebruik van alcohol, drugs, zelfzorgmiddelen, additionele voedingsmiddelen en voorgeschreven geneesmiddelen. Op basis van de kernafspraken gaan we de kritische overdrachtsmomenten tussen zorgverleners beschrijven, bijvoorbeeld bij opname en ontslag uit het ziekenhuis of polibezoek.”

Ambities

Jan-Peter Eusman: “Het convenant ligt er en de handtekeningen zijn gezet, maar we zijn er nog niet. De kernafspraken gaan leiden tot procesbeschrijvingen en een regionaal protocol Medicatieoverdracht. Daarmee leggen we weer een basis voor het inrichten van het ‘hoe’, waaronder de ICT. Daarnaast is onze ambitie om dit convenant te verbreden naar overige ketenpartners zoals V&V-organisaties, GGZ-instellingen en instellingen voor verstandelijk beperkten.”

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie