header-afbeelding
Nieuws

Veelbelovende innovaties om wachttijden GGZ terug te dringen

24 januari 2020

Op vrijdag 17 januari bracht staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een bezoek aan de regionale ‘Taskforce Wachttijden GGZ’ op de locatie van Parnassia Groep in Rotterdam.

Blokhuis heeft door dit bezoek niet alleen een goed beeld gekregen van de huidige innovaties en samenwerkingen om de wachttijden te reduceren, maar ook van de complexiteit en knelpunten van dit vraagstuk.

Staatssecretaris Blokhuis is kritisch over de lengte van de wachtlijsten, maar prijst de Taskforce om haar slagvaardigheid van de afgelopen 1,5 jaar. In 2019 zijn er nieuwe acties en initiatieven ontstaan of doorontwikkeld om de wachttijden in de ggz te reduceren. Onder andere door de inrichting van een regionale Taskforce bestaande uit verzekeraars, gemeente, GGZ-aanbieders, huisartsen en ervaringsdeskundigen. Een samenwerking waarin alle partijen gezamenlijk aan de slag zijn met het uitwerken van GGZ in de buurt, een gebiedsgerichte interventie waarin aandacht is voor de context van de patiënt en ondersteuning, herstel en behandeling. Daarnaast zijn de diverse betrokken partijen ook zelf aan de slag om de wachttijden te verminderen. Bijvoorbeeld door de inzet van e-health en startgroepen maar ook door te investeren in de samenwerking tussen ketenpartners onderling. Tijdens het bezoek is gesproken over het feit dat de te verwachten resultaten, naast de inzet van de aanbieders, verzekeraars en gemeenten, ook sterk worden beïnvloed door een tekort aan zorgverleners, de regeldruk en de beperkte samenhang met het sociaal domein.

‘We hebben als regionale Taskforce tijdens het bezoek van Blokhuis inzicht gegeven in de knelpunten in de regio en heel goed kunnen laten zien welke acties wij met andere partijen in de regio ondernemen om de wachtlijsten terug te dringen'  Matine van Schie - ZorgImpuls

Over de regionale Taskforce Wachttijden GGZ

Om de wachttijden in de GGZ regionaal aan te pakken, zijn regionale taskforces opgericht waarin betrokken partijen, zoals GGZ-aanbieders, huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten, cliëntvertegenwoordigers én ervaringsdeskundigen, samenwerken aan oplossingen. De regionale taskforce is een resultaat van afspraken die in 2017 zijn gemaakt met het Ministerie van VWS om de wachttijden in de GGZ terug te dringen. In de regio Rotterdam begeleidt ZorgImpuls de taskforce vanaf 2020.

Wat zijn de doelen van de regionale taskforces?

  • Creëren van randvoorwaarden voor een succesvol regionaal overleg.
  • Identificeren van knelpunten in de regionale samenwerking met betrekking tot de wachttijden in de regio.
  • Maken en uitvoeren van concrete actieplannen om de wachtlijsten in de regio terug te dringen.

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie