header-afbeelding
Nieuws

Regiotafel aan de slag met Meekijkconsult en PaTz

26 april 2016

Op 19 april jl. zaten deelnemende partijen weer met elkaar om de ‘regiotafel’. In deze bijeenkomst is besloten om twee projecten te gaan starten: Meekijkconsult en Palliatieve thuiszorg.

Wat is de regiotafel?

Begin 2015 heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis het initiatief genomen voor de zogenaamde ‘Regiotafel’. De regiotafel heeft als doel om met aan huisartsenzorg gelieerde partijen te komen tot uniforme regionale afspraken over zorgvernieuwing en wijkgerichte zorg  (S3 van de huisartsenfinanciering).  Hierbij is de verbetering, versterking en vernieuwing van kwalitatieve en doelmatige zorg voor patiënten/verzekerden een van de uitgangspunten.

Aan Regiotafel Zuidwest nemen vertegenwoordigers uit de huisartsenzorg uit Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Rotterdam, Hoogvliet/Pernis en Zuidplas deel, vanuit met name de LHV Kring, Gezondheidscentra en zorggroepen. Zij doen voorstellen voor projecten, consulteren hun achterban, dragen zorg voor commitment en dragen bij aan de uitwerking van projecten.
Zilveren Kruis beheert het regiobudget, levert data en analyses, draagt bij aan planvorming en zorgt voor de inkoop.
ZorgImpuls draagt zorg voor de organisatie, het voorzitterschap, de communicatie en biedt begeleiding bij de concretisering en realisatie van plannen en projecten die voortkomen uit de Regiotafel.

Zorgaanbieders en Zilveren Kruis komen in gezamenlijkheid tot planvorming. Besluitvorming geschied op basis van consensus. Regio Zorginkoop Zilveren Kruis geeft de definitieve go. De afspraken die gemaakt worden op de Regiotafel gelden uniform voor de regio.

Omdat de Regiotafel zich richt op uniforme regionale afspraken, hebben de projecten die voortkomen uit de regiotafel een regionaal karakter en impact. Daarnaast is er ruimte voor kleinschaligere initiatieven. Projecten tot € 25.000,00 met een duidelijk lokaal karakter hoeven niet te worden ingebracht in de Regiotafel. Aanvragen kunnen worden ingediend bij zorginkoop van Zilveren Kruis waar ook de beoordeling en besluitvorming  plaats vindt. Wel worden alle toegekende projecten inhoudelijk gedeeld binnen de regiotafel. Zodoende kan geleerd worden van projecten en ideeënvorming gestimuleerd worden.

Pilot Meekijkconsult

Het meekijkconsult biedt huisartsen de mogelijkheid om medisch specialistische zorg te consulteren in de eigen praktijk. Deze mogelijkheid kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt en het voorkomen dat patiënten onnodig doorverwezen worden naar de specialistische zorg. Ook is de verwachting dat de inzet van een meekijkconsult bijdraagt aan de verschuiving van zorg van de tweede naar eerste lijn en daardoor bijdraagt aan (toekomstige) kostenreductie van de gezondheidszorg.  Om het meekijkconsult mogelijk te maken zijn een  infrastructuur en een financieringsmodel nodig.

In de regiotafel is besloten om een pilot te starten van anderhalf jaar met 40 deelnemende huisartsenpraktijken. ZorgImpuls adviseert en begeleidt de begeleidingsgroep bij de uitvoering van de pilot. Allereerst wordt gestart met verdere concretisering en ontwikkeling van de infrastructuur en het financieringsmodel.  

Palliatieve thuiszorg (PaTz)

Steeds meer mensen willen thuis sterven. Ook worden patiënten vaker met complexere ziektebeelden uit het ziekenhuis ontslagen. Dit vraagt om intensivering van de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen en gerichte ondersteuning door consulenten palliatieve zorg. De kwaliteit van palliatieve zorg wordt beter als zorgbehoeften van patiënten en hun naasten (vroeg)tijdig worden geïdentificeerd en gemonitord in PaTz bijeenkomsten. Daarbij is specifiek aandacht voor continuïteit van zorg, betere en efficiëntere samenwerking, deskundigheidsbevordering doormiddel van intervisie, het bevorderen van anticiperend handelen en het adequaat gebruik maken van de beschikbare tools. Momenteel zijn 19 PaTz-groepen actief in Rotterdam en omstreken.

In de regiotafel is besloten om de samenwerking in PaTz-groepen verder te versterken en stimuleren. Voor deelname aan een PaTz-groep is voor de periode van twee jaar een opslag op het inschrijftarief vastgesteld van € 0,55 per jaar per patiënt.
Om in aanmerking te komen voor de prestatie en kennis te nemen van de voorwaarden kunt u contact opnemen met de netwerk coördinator van  Netwerk Palliatieve  Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o). Na registratie van de PaTz-groep krijgt u via zorgverzekeraar Zilveren Kruis de prestatie toegekend. Indien u momenteel al  deelneemt aan een PaTz-groep zijn uw gegevens al bekend bij Zilveren Kruis en ontvangt u informatie over de wijze van declaratie.

Meer weten?

Voor meer informatie over de Regiotafel kunt u contact opnemen met Robert Waterreus, directeur-bestuurder van ZorgImpuls.

Voor meer informatie over Aanvragen kunt u contact opnemen met Arjan Hartog, zorginkoper Zilveren Kruis regio Zuidwest, via Arjan.Hartog@achmea.nl of 06 - 13400375

Voor meer informatie over het project Meekijkconsult kunt u contact opnemen met Matine van Schie, senior adviseur ZorgImpuls.

Voor meer informatie over PaTz klik hier of u kunt contact opnemen met Ellen Vink, netwerkcoördinator NPZR&o via e.vink@leliezorggroep.nl of via 06 194 708 24 (afwezig in verband met vakantie t/m 9 mei).

Gerelateerd extern nieuws