header-afbeelding
Nieuws

Regionaal protocol medicatieoverdracht

25 november 2016

Vanaf 1 januari 2011 zijn alle zorgaanbieders verplicht relevante en juiste medicatiegegevens beschikbaar te hebben bij overdracht van zorg. Stuurgroep Medicatieoverdracht in regio Rotterdam-Rijnmond heeft een protocol uitgewerkt, waarin de kritische medicatieoverdrachtsmomenten beschreven staan tussen professionals in de eerste lijn en tussen de eerste en tweede lijn.

Regionaal convenant

Vanaf 2011 geldt de landelijke richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ voor alle zorgaanbieders in Nederland. De richtlijn is bedoeld om de overdracht van medicatiegegevens te optimaliseren door verplichting van het (tijdig) beschikbaar hebben van alle relevante en juiste medicatiegegevens.  In het werkveld wordt dit een Actueel Medicatieoverzicht genoemd (AMO). Om de medicatieoverdracht in de regio beter te organiseren is door vertegenwoordigers van zorgaanbieders in 2014 een regionaal convenant opgesteld.

Kritische overdrachtsmomenten tussen zorgprofessionals

De kernafspraken uit het convenant zijn geconcretiseerd en nader uitgewerkt in een regionaal protocol Medicatieoverdracht. Het protocol beschrijft de kritische overdrachtsmomenten tussen zorgprofessionals en op welke manier het overdragen van medicatiegegevens gewenst is. De procesbeschrijvingen zijn opgebouwd vanuit het perspectief van de patiënt. In het protocol is beschreven dat de apotheek de dossierhouder is van het medicatieoverzicht.

Welke overdrachtsmomenten

Op dit moment zijn zes kritische overdrachtsmomenten uitgewerkt voor de eerste lijn, VVT en tussen de eerste en tweede lijn:

  • Medicatieoverdracht bij contact huisarts (ingeschreven op naam)
  • Medicatieoverdracht bij contact met de trombosedienst
  • Medicatieoverdracht bij contact met waarnemend huisarts
  • Medicatieoverdracht bij gepland(poli)klinisch contact in instelling
  • Medicatieoverdracht bij acuut (poli)klinisch contact in instelling
  • Medicatieoverdracht bij ontslag/overdracht uit/naar instelling

Download het protocol Medicatieoverdracht

Nieuwe richtlijn

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe richtlijn 'Overdracht van Medicatiegegevens in de keten’. De regionale Stuurgroep Medicatieoverdracht heeft geadviseerd bij de ontwikkeling ervan. Zodra de nieuwe richtlijn is vastgesteld, naar verwachting in 2017, kijkt de Stuurgroep weer kritisch naar de gemaakte afspraken en wordt het protocol zo nodig aangepast.

Convenant en protocol

Voor vragen over het convenant en het protocol kunt u contact opnemen met Matine van Schie. Zij is regionaal projectleider Medicatieoverdracht Rijnmond, een samenwerkingsverband bestaande uit de partijen LHV, OSER, STAR-MDC, CAVR, SRZ, HAP Rijnmond, Zorgbelang Zuid-Holland en Conforte. De ambitie is om het convenant te verbreden naar overige ketenpartners, GGZ-instellingen en instellingen voor verstandelijk beperkten.

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie