header-afbeelding
Nieuws

Op weg naar het nieuwe normaal 

28 mei 2020

Woensdag 20 mei organiseerde ZorgImpuls een online inspiratiesessie. Met een grote diversiteit van professionals uit zorg en welzijn regio Rotterdam zijn we in gesprek gegaan over de impact van de coronacrisis op de dienstverlening en mogelijke kansen die hieruit ontstaan. 

Wat een mooie opkomst was het! We vonden het leuk om te zien dat professionals uit de regio graag met elkaar in contact komen om van gedachten te wisselen. Ook de mogelijkheid om dit online te doen is goed bevallen. Dit bleek uit de reacties die we terugkregen: “Goed om te delen” en “veel interactiever dan gedacht”. We geven een terugblik op de bijeenkomst.

Delen en inspireren

ZorgImpuls trapte af met de uitkomsten die vanuit diverse gesprekken met lokale zorgverleners  naar voren zijn gekomen. In deze crisistijd zien we veel goede initiatieven starten, maar daarnaast zijn ook veel mensen zoekende hoe zorg en dienstverlening vormgegeven moet worden in de huidige tijd. Het doel voor deze sessie was om partners uit de regio bij elkaar te brengen, om elkaar te bevragen, goede ideeën uit te wisselen, te inspireren en vooral ook elkaars kennis te benutten. Verschillende successen, urgenties, kansen, investeringsmogelijkheden werden besproken, deze zijn terug te vinden in de PowerPoint-presentatie

De bedreigde stad

Vervolgens was het woord aan Dr. Marianne van Bochove, mede-onderzoeker van het rapport De Bedreigde Stad. Aan de hand van het rapport gaf zij een toelichting ten aanzien van de maatschappelijke impact van COVID-19 op de stad Rotterdam. Enkele highlights hieruit waren:  

  • De Corona-uitbraak wordt gezien als grote bedreiging voor mensen zelf, hun familie en de stad Rotterdam 

  • Grote delen van stedelijke bevolking ervaren meer angst, stress, (financiële) onzekerheid 

  • Vooral ‘traditionele’ kwetsbare groepen hard geraakt, maar ook ‘nieuwe’ kwetsbare groepen 

  • We zien ook een veerkrachtige stad: veel onderlinge solidariteit, aanpassing aan maatregelen, vertrouwen in aanpak overheid 

Kijken en doen

Hierna was het tijd om in groepen uiteen te gaan om met elkaar in gesprek te gaan. De eerste ronde stond in het teken van 'Kijken'. In hoeverre wordt de beschreven situatie herkend? Wat zien jullie als knelpunten? Welke mooie initiatieven zien jullie? 

De volgende ronde stond in het teken van 'Doen'. Centraal hierbij stonden enkele vragen zoals: Welke initiatieven wil je met anderen delen? Welke vraagstukken vragen nu aandacht? Wat wil je behouden? Welke samenwerkingsinitiatieven zijn nodig en waarom? 

Wat valt op?  

Kwetsbare groepen zijn vaak redelijk goed in beeld, maar extra kwetsbaar door bijvoorbeeld isolement of wegvallen van behandeling en mantelzorg. 

Door de coronacrisis ontstaan nieuwe kwetsbare groepen zoals zorgverleners zelf of jongeren. Deze nieuwe groepen worden niet altijd gevonden of weten zelf niet direct de weg richting zorg of ondersteuning te vinden. 

De invulling van de landelijke richtlijnen binnen organisaties verschilt soms, waardoor de samenwerking onderling moeizaam verloopt. 

Er ontstaat een veelheid aan initiatieven in zorg en welzijn, maar de coördinatie en regie op de initiatieven en de onderlinge verhouding ontbreekt op dit moment nog wel. 

Bekijk hier een totaaloverzicht van de uitkomsten.

Wat leert het ons?

Tijdens een gezamenlijke terugkoppeling kwamen we tot de volgende conclusies. Het is duidelijk geworden dat Corona ook kansen biedt om bestaande initiatieven verder door te ontwikkelen en beter aan te sluiten bij wat er nodig is. De samenwerkingsrelaties die er al waren, worden in de huidige situatie goed benut, waardoor nieuwe initiatieven snel ingezet kunnen worden. Daarnaast biedt het ruimte om na te denken over hoe we de zorg in willen richten, nog meer passend bij de situatie of de patiënt. Er zijn ook zaken in versnelling gekomen zoals het gebruik van digitale hulpmiddelen. Corona leert ons dat veel cliënten/patiënten toch wel veel zelf kunnen en zelfstandiger zijn dan aanvankelijk gedacht. 

Vervolg

Wat ons betreft smaakt dit zeker naar meer! Er zijn al verschillende tips binnen gekomen en we plannen binnenkort een vervolgsessie in. Houd hiervoor onze LinkedIn-pagina in de gaten!    

Impressie van een van de break-out sessies: