header-afbeelding
Nieuws

Onderzoek in Capelle aan den IJssel: Huisarts en specialist ouderengeneeskunde leveren sámen betere zorg

20 oktober 2020

Steeds meer kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag wonen thuis. Door vergrijzing en het toenemend aantal mensen met meerdere chronische aandoeningen krijgen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (SOG) steeds meer zorgvragen.

Hoe kunnen huisarts en SOG het beste samenwerken en wat is er nodig om goede integrale zorg voor kwetsbare ouderen te realiseren? De Zellingen, een VVT-organisatie in Capelle aan den IJssel, vroeg ZorgImpuls daar onderzoek naar te doen. Het onderzoek laat zien dat in Capelle aan den IJssel de samenwerking tussen huisarts en SOG nog niet vanzelfsprekend is. Om de gewenste integrale zorg te realiseren is louter een goed onderling contact onvoldoende. Eerst zijn de knelpunten benoemd:

 • Schotten in de financiering zorgen ervoor dat mensen die tussen twee regelingen vallen niet de juiste zorg ontvangen.
 • Huisartsen doen aannames over de financiële positie of gezondheid van de patiënt, waardoor de inzet van de SOG gehinderd wordt.
 • Onduidelijke verwachtingen over en weer maken dat de SOG niet (of niet op tijd) de juiste vragen krijgt.
 • Er is onvoldoende structuur in de (wijk)samenwerking en het ontbreekt aan vaste aanspreekpunten om de zorg in Capelle aan den IJssel goed te stroomlijnen.Wat levert samenwerking op?

Interviews met huisartsen en SOG’s brengen hun ervaringen in beeld. Naast knelpunten, laten de interviews zien dat waar huisarts en SOG al wél samenwerken, zij deze samenwerking als prettig en waardevol ervaren.  Het effect kan groot zijn:

Voor de burger

 • Patiënten kunnen langer thuis wonen. Onnodig ziekenhuisbezoek of opname worden voorkomen.
 • Patiënten kunnen in de thuissituatie worden beoordeeld (zuivere diagnostiek) om van daaruit verdere acties in te zetten.

Voor de huisarts

 • Huisartsen worden ontlast als de SOG eerder wordt ingezet. Bijvoorbeeld doordat de SOG een huisbezoek aflegt of het MDO voorbereidt.
 • Regelmatig overleg in het MDO bevordert kennisuitwisseling. Huisartsen ervaren de inbreng van casuïstiek door de SOG als heel waardevol.
 • Samenwerking geeft duidelijkheid over rollen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden. De SOG kan gezien worden als een sparringpartner van de huisarts, bijvoorbeeld als het gaat om mensen die door de financiële kaders tussen wal en schip vallen.
 • Huisartsen zien de adviserende rol van de SOG als een toegevoegde waarde. Zij noemen met name de brede sociaal-medische blik en de expertise op bijvoorbeeld het terrein van gedragsproblematiek.

Voor de specialist ouderengeneeskunde

 • Wanneer de SOG eerder wordt betrokken kan deze sneller de juiste zorg leveren aan de betrokken patiënt. Het is belangrijk dat SOG en huisarts ook meer in het algemeen met elkaar in gesprek gaan over de problematiek van ouderen in de wijk. Ook dat bevordert het leveren van de juiste zorg op de juiste plek, juist omdat de SOG ook kijkt naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de persoon en zijn omgeving.


En nu? Investeer aan de voorkant

Het onderzoek maakt duidelijk dat investeren aan de voorkant cruciaal is voor het realiseren van de gewenste integrale zorg aan kwetsbare ouderen. Denk aan: elkaar leren kennen, kennis nemen van elkaars expertise, praten over de verwachtingen over en weer, en afspraken maken over rollen en verantwoordelijkheden. Als dit gebeurt voordat de patiënt concreet in beeld komt, kan er – zodra het nodig is – onderling sneller en effectiever worden geschakeld.  

Het is belangrijk, aldus het onderzoek, om sámen stil te staan bij het proces van zorgverlening aan ouderen. Door samen daarnaar te kijken en de knelpunten te benoemen, kunnen huisarts en SOG de oplossingen bespreken: wat helpt om de integrale zorg aan kwetsbare ouderen verder te realiseren? Door éérder elkaars kennis en expertise te benutten, worden stappen gezet in preventie, langer thuis wonen, juiste zorg op de juiste plaats en het voorkomen van onnodige opnames.Tips

 • Zet de samenwerking tussen huisarts en SOG binnen de eigen praktijk of organisatie op de agenda. Ga met elkaar in dialoog. Willen we de samenwerking verder ontwikkelen? Zo ja, hoe dan?
 • Blijf ‘doen’. Het verbeteren van samenwerking lukt het beste al doende. Beide partijen ervaren dan beter elkaars mogelijkheden.
 • Durf plannen te maken. Gebruik het MDO als groeimodel om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor de zorg aan kwetsbare ouderen. Zonder plannen blijft de situatie zoals deze is. Ligt er een wens om intensiever samen te werken? Ga dan aan de slag voor een gezamenlijke aanpak.  
 • Maak resultaten zichtbaar. Dit kan door met elkaar oplossingen te vinden voor patiënten met complexe casuïstiek, die nu vaak tussen wal en schip vallen. Deel de gevonden oplossingen met collega’s.
 • Wees creatief. Om samenwerking binnen de gestelde kaders vorm te geven is soms een creatieve oplossing nodig. Kijk eens naar de experimenten in de onlangs gepubliceerde tussenrapportage ‘Duurzame Medische Zorg aan Ouderen in de Regio’.

Lees hier de gehele rapportage.

Meer weten? Neem contact op met Anne-Fleur Klandermans