header-afbeelding
Nieuws

Multidisciplinair team in actie voor een betere transmurale samenwerking in de palliatieve zorg

16 augustus 2018

In het kader van een regionaal verbeterprogramma voor transmurale samenwerking in de palliatieve zorg pakt het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken (NPZR&o) de overdracht van zorg aan.

Het regionaal verbeterprogramma is in 2016 opgezet door het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland: een samenwerkingsverband van acht netwerken palliatieve zorg in Zuidwest Nederland, IKNL en het Erasmus MC. Het NPZR&o is één van de netwerken die participeert aan het verbeterproject rondom overdracht van zorg. Dit thema sluit goed aan bij de ontwikkelingen in de regio rondom Palliatieve Zorg in Avond, Nacht en Weekend. Ook hier blijkt overdracht van zorg tussen verschillende domeinen en professionals een belangrijk verbeterpunt om de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren.

Betere overdracht tussen ziekenhuis en thuis

De ketenpartners van het Maasstad Ziekenhuis bijten het spits af. Een projectgroep van ketencoördinatoren, verpleegkundig consulenten palliatieve zorg vanuit thuiszorg en ziekenhuis, een arts-consulent palliatieve zorg, een huisarts, apothekers, een internist-oncoloog, een transferverpleegkundige en een wetenschappelijk onderzoeker pakt de komende tijd drie verbeterpunten aan:

  1. Betere afstemming tussen huisarts en arts-assistent
  2. Kwaliteitsafspraken maken over norm goede palliatieve thuiszorg
  3. Verbeteren proces ontslagmedicatie

Tot eind 2019 werkt de projectgroep aan samenwerkingsafspraken over de overdracht tussen ziekenhuis en thuis waarbij vooral gekeken wordt wat professionals in de keten palliatieve zorg zelf kunnen doen om de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo wordt binnen het ziekenhuis het onderwerp palliatieve zorg een onderdeel van het inwerkplan van arts-assistenten en coassistenten, vindt er in oktober een bijeenkomst plaats met alle betrokken professionals in de keten van de palliatieve zorg waarbij wordt gekeken naar elkaars toegevoegde waarde en inventariseren de apothekers welke knelpunten in medicatie en hulpmiddelen er zijn bij samenwerkende partijen. Door middel van actie-onderzoek wordt gekeken of deze en andere verbeteracties leiden tot een betere transmurale samenwerking. ZorgImpuls is betrokken als projectleider.