header-afbeelding
Nieuws

Integratie van zorg en welzijn: kansen voor de eerste lijn?

4 december 2012

Onder begeleiding van Miriam de Kleijn (huisarts en adviseur PinK-FOX) en Astrid de Boer (adviseur ZorgImpuls), hebben vijftien zorgverleners en stakeholders uit de regio Rotterdam die te maken hebben met de integratie van zorg en welzijn, uitgebreid gediscussieerd over risico’s en kansen. Dit gebeurde tijdens de invitational conference ‘Integratie van zorg en welzijn: kansen voor de eerste lijn?’ op 27 november j.l. De deelnemers vertegenwoordigden een huisartsenpraktijk, fysiotherapiepraktijk, Zichtbare Schakels, GGD, gemeente, thuiszorg, verpleeghuiszorg, Zorgbelang, gezondheidscentra, een zorgverzekeraar en zelfs de wetenschap.

Problemen en oplossingen

Aan de hand van stellingen die de deelnemers inbrachten aan het begin van de conferentie werd een inventarisatie gedaan van bestaande problemen en oplossingen voor wat betreft de integratie van zorg en welzijn. Problemen die aan bod kwamen waren zeer divers en hadden betrekking op financiële ontwikkelingen, de taken van de gemeente, de schotten, het aanbod versus de zorgvraag en de rol van de burger. Enkele voorbeelden waren dat het een risico is dat er teveel op het bord van de burger gelegd wordt met alle gevolgen van dien (boemerang-effect), dat een gebrek aan eenduidige informatie ervoor zorgt dat niet duidelijk is waar ze met hun vraag terecht kunnen, dat niemand is opgeleid om de eigen kracht van de burger te kennen of stimuleren en dat er geen noodzaak is tot samenwerken als zorg en welzijn op verschillende manieren bekostigd worden.

De mogelijke oplossingen gingen onder andere over de rol van de burger, het belang van samenwerken, één loket, kwaliteit, financiering en tijd. Enkele voorbeelden waren het achterhalen wie de burger is, wat zijn vraag is en wat hij nodig heeft. Daarnaast kwam het begrip “één loket” naar voren waar de burger met zijn vraag terecht kan. Hierbij moet de front office goed geregeld zijn, zodat burger goed geholpen wordt. In de back office mogen schotten blijven bestaan als men maar weet waar men elkaar kan vinden en er goede samenwerking plaatsvindt.

Randvoorwaarden

Na een levendige discussie was men het erover eens. De randvoorwaarden om tot goede oplossingen te komen zijn:

  • Aandacht voor de kracht van de burger en samenwerking in de opleidingen voor zorg en welzijn
  • Vertrouwen tussen zorgverleners en welzijnsinstanties
  • Weten wie de burger is en wat hij wil
  • Regelruimte en handelingsbevoegdheid

Hoe nu verder?

Na afloop van de discussie en evaluatie werd aan alle deelnemers gevraagd wat zij van plan waren te gaan doen om kansen te benutten. Daarbij werd onder andere genoemd dat er verbindingen gelegd moeten worden tussen de verschillende partijen die zich bezig houden met zorg en welzijn in de wijk. Daarbij moet afgestemd worden wie wat doet rondom de vraag van de burger. Daarnaast werd het achterhalen van de vraag van de burger door meerdere deelnemers benoemd als actie voor de uitwerking van hun plannen over dit onderwerp. De uitkomsten van de invitational conference worden verwerkt in een notitie, die binnenkort verspreid zal worden onder de deelnemers en beschikbaar zal zijn op de website van ZorgImpuls.