header-afbeelding
Nieuws

Handen ineen voor betere kwaliteit van bestaan Capelse ouderen

27 mei 2019

Welzijn Capelle is samen met partners uit het veld een project gestart om de kwaliteit van bestaan voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Daarbij zetten zij zich in voor een betere verbinding tussen zorg en welzijn en gaan zij uit van het concept positieve gezondheid.

De focus ligt dan ook op wat ouderen zelf willen en kunnen en hoe zij een zo goed mogelijk leven kunnen leiden. Door zowel praktisch aan de slag te gaan als een analyse van data te doen, wordt aangesloten bij wat nodig is. Daarnaast wordt de meerwaarde van positieve gezondheid in kaart gebracht.

Samenwerken aan preventie

Om een meer integrale en sluitende aanpak te realiseren wordt bijvoorbeeld vanuit Welzijn Capelle een ouderencoach ingezet. Deze ouderencoach gaat na doorverwijzing van de huisarts op huisbezoek bij ouderen en kijkt wat zij zelf nog kunnen en welke hulp passend is bij hun behoeften. De ouderencoach neemt deel in multidisciplinaire overleggen van een aantal huisartsenpraktijken. Dit om expertise met elkaar te delen en de inzet van welzijn in een vroeger stadium te vergemakkelijken. De ervaringen tot nu toe zijn positief: betere zichtbaarheid draagt bij aan meer doorverwijzingen naar welzijn en bevordert het delen van informatie. Wel is er nog aandacht nodig voor beeldvorming over elkaars werk.

Knelpunten in beeld

Energie hebben en houden om de samenwerking te verbeteren is een uitdaging. Door pragmatisch aan de slag te gaan creƫer je beweging. De analyse van data is daarbij ondersteunend aan het proces. Ter ondersteuning van dit project is ZorgImpuls gevraagd een proces- en knelpuntenanalyse uit te voeren. Het proces van aanmelden tot opvolgen, de samenwerking tussen huisartspraktijken met Welzijn Capelle en de daaruit volgende knelpunten brengen wij in beeld. De analyse biedt inzicht in hoe de keten sluitend gemaakt kan worden en biedt een basis bij het maken van aanvullende afspraken. Daarnaast wordt bekeken of het zorg- en welzijnsaanbod voldoende aansluit bij de vraag van de populatie kwetsbare ouderen en of er, door toepassing van het concept positieve gezondheid in de gesprekken, iets verandert in de zorg(vraag) of behoeften van ouderen.

De eerste uitkomsten laten zien dat zichtbaarheid van welzijn bij de huisartspraktijken een belangrijk aandachtspunt is. Ook het belang van een gezamenlijke kijk op wat er nodig is om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan de zorg- en hulpbehoeften van ouderen in de wijk blijkt hieruit.

De pilot loopt tot begin september dit jaar. De uitkomsten van de pilot vormen input voor de dialoog met partners over het invullen van de samenwerking.

Meer weten? Neem contact op met Anne-Fleur Klandermans