header-afbeelding
Nieuws

CVA-zorgvernieuwingen in Rotterdam

19 november 2013

Nieuwe ontwikkelingen in de CVA-ketenzorg, zoals de nazorg van CVA-patiënten in de eerste lijn, stonden centraal tijdens het symposium 'CVA-zorgvernieuwingen in Rotterdam' op 18 november jl. ZorgImpuls organiseerde dit symposium in opdracht van het project 'CVA –(na)zorg op orde' en het eerstelijns CVA-netwerk Rotterdam.

CVA-verpleegkundige als spil

Hans Stravers, voorzitter van de Rotterdam Stroke Service (RSS) schetste de ontwikkeling en samenwerking in de CVA-zorg van de afgelopen jaren in de regio. Naast investeringen in acute zorg en revalidatie is het nu tijd voor het verbeteren van de zorg in de thuissituatie. Het project CVA-nazorg op orde, waarin een CVA-verpleegkundige als spil fungeert tussen het ziekenhuis en de thuissituatie, draagt bij aan een goede overdracht van de patiënt. De CVA-verpleegkundige brengt de probleemgebieden in de thuissituatie in kaart en organiseert zorg voor de patiënt die aansluit bij de zorgvraag. De zorgvragen zijn zeer divers en gaan bijvoorbeeld over aanpassingen in huis, ondersteuning van de mantelzorg, revalidatie, cognitieve ondersteuning, slikklachten etc.

Regionaal CVA-netwerk

Een groep enthousiaste paramedici uit de regio heeft een regionaal CVA-netwerk opgezet en richt zich op het verbeteren van de zorg in de thuissituatie. Het netwerk heeft een kwaliteitskader ontwikkeld, waarin beschreven staat aan welke eisen de diverse zorgverleners (paramedici) dienen te voldoen om adequate zorg te kunnen leveren aan patiënten met een CVA in de thuissituatie. Het kwaliteitskader is een groeimodel. Het CVA-netwerk werkt nauw samen met de CVA-verpleegkundigen, die elkaar overigens goed kunnen vinden. Ook Prof. Dr. Martien Limburg, die nauw betrokken is bij het kennisnetwerk CVA, gaf in zijn presentatie aan dat “Regionale initiatieven als deze naadloos aansluiten bij de ideeën van het kennisnetwerk als het gaat om chronische zorg." Dit is nodig voor een complete CVA-ketenzorg.

Versterking netwerk

Naast de presentaties was er uitgebreid aandacht voor het versterken van het netwerk tussen eerste en tweede lijn. Deelnemers gingen door middel van een CVA-menu tijdens een netwerkdiner met elkaar in gesprek. De resultaten van de discussie zijn door de deelnemers vertaald naar kernboodschappen voor het netwerk. Enkele belangrijke kernboodschappen waren: “Investeer in een sociale kaart, maak duidelijke wie waar zit en met welke expertise, zowel intra als extramuraal”, “Investeer in goede onderlinge communicatie tussen zorgverleners en patiëntoverdracht” en “Ontwikkel een visie hoe om te gaan met informele zorg en mantelzorg”. De resultaten uit de tafeldiscussies worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de CVA-zorg in de regio in de eerste lijn.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over het het eerstelijns CVA-netwerk Rotterdam: www.1stelijnscvanetwerkrotterdam.nl.